เพิ่ม repo โปรเจคที่มีอยู่แล้ว

git init
git add .
git commit -m "Initial commit"
git remote add origin <project url>
git push -f origin master

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *