สร้าง user สำหรับ mysql server

login mysql ด้วย user root

sudo mysql -u root -p

สร้าง user ด้วยคำสั่ง

CREATE USER 'admin'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'password';

เพิ่มสิทธิ์ให้สามารถเข้าถึง สิทธิ์ , ตาราง , และ host ไหนบ้าง

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'admin'@'localhost' WITH GRANT OPTION;

*ALL PRIVILLEGES หมายถึงสิทธิ์ทั้งหมด

สั่งให้เรียกใช้งานสิทธ์ใหม่อีกครั้ง

FLUSH PRIVILEGES;

Leave a Reply

Your email address will not be published.